Statut i pravilnici

Statut Umjetničke akademije u Splitu

Statut Sveučilišta u Splitu – ožujak 2015.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

­

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu stupio na snagu 12. travanj 2016.

Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih prvostupnika/ca za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih studijskih programa UMAS

Pravilnik o završnom i diplomskom / magistarskom radu

­

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

­

Etički kodeks

­

Pravilnik o izdatcima za službena putovanja UMAS-a

Pravilnik o arhiviranju UMAS-a

Pravilnik o unutarnjem redu